X

Staff Member: Fr. Divya Karunesh, O.F.M., Cap.

Fr. Divya Karunesh, O.F.M., Cap.

Parochial Vicar
Phone: 212-673-0900